JE KAN ENKEL SPELEN ALS JE DE WETTELIJKE LEEFTIJD BEREIKT HEBT - HET SPEL KAN PATHOLOGISCHE VERSLAVING VEROORZAKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gelieve aandachtig de algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.diceladbrokes.be te lezen. Door te klikken op ‘De Algemene Voorwaarden gelezen en goedgekeurd' tijdens de fase van de aanmaak van de Spelersaccount op de inschrijvingspagina erkent u uitdrukkelijk dat u huidige algemene voorwaarden heeft gelezen en dat u erdoor gebonden bent.

In geval u niet akkoord gaat met de algemene gebruiksvoorwaarden dient u meteen elk gebruik te staken van de website www.diceladbrokes.be en van de diensten die er beschikbaar zijn

Het is uw verantwoordelijkheid dat u zich ervan vergewist dat u goed de inhoud van huidige algemene voorwaarden heeft begrepen. U dient zich eveneens te informeren over de wetten geldig in uw rechtsgebied alvorens u zich inschrijft, aangezien sommige kansspelen wettelijk verboden of onderworpen zijn aan specifieke modaliteiten in bepaalde rechtsgebieden.

De laatste update van huidige algemene voorwaarden vond plaats op 31 maart 2020.

1. Definities en algemene bepalingen

1.1       Huidige algemene voorwaarden met betrekking tot het gehele aanbod van kansspelen aanwezig op de website www.diceladbrokes.be bevatten alle algemene voorwaarden die de contractuele betrekking definiëren en bepalen, zoals die hierna is bepaald. De partijen, zoals ze hierna zijn bepaald, verbinden zich ertoe deze voorwaarden na te leven.

1.2       De ‘Vergunning' is de erkenning gekregen van de Kansspelcommissie (‘KSC') die een toelating geeft voor het aanbod van kansspelen online. Voor meer informatie over de KSC, de adviezen, de beslissingen en het toezicht op de spelen in het kader van de Belgische wetgeving, kan u de website van de KSC op volgende adres raadplegen: http://www.gamingcommission.be.

1.3       De website www.diceladbrokes.be wordt uitgebaat door de N.V. DERBY (‘DERBY'), vennootschap naar Belgisch recht geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0407.042.484 en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op volgend adres: Waversesteenweg 1100/3, 1060 Brussel (Oudergem), België (Tel.: +32 2 349 16 11; e-mail: help@ladbrokes.be; website: www.diceladbrokes.be).

1.4       Diceladbrokes.be is een merk gedeponeerd door DERBY en de benaming ‘Diceladbrokes.be' verwijst naar DERBY.

1.5       De naamloze vennootschap SA L’ARISTO is een vennootschap naar Belgisch recht geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0457.418.970 en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgende adres: Rue des Artisans Poncelle 2, 6730 Tintigny, België. De vennootschap SA L’ARISTO heeft een akkoord van partnerschap gesloten met DERBY voor het aanbieden en uitbaten van online spelen uit speelautomatenhal in de module online speelautomatenhal (‘de module online speelautomatenhal) beschikbaar op het multiproductenplatform www.diceladbrokes.be, in het kader van de vergunning B+ afgeleverd door de KSC. De vergunning B+ (uitbating van kansspelen met de instrumenten van de informatiemaatschappij), met het nummer B+3929, werd toegekend aan de vennootschap SA L’ARISTO in 2020.

1.6       De online spelen uit een speelautomatenhal (hierna “Dice”) worden aangeboden en beheerd onder de vergunning E (verkoop, huur, huurkoop, distributie, levering, invoer-uitvoer, productie, onderhoudsdiensten, herstelling en uitrusting van kansspelen), met nummer E252907  toegekend door de KSC aan de vennootschap PROFESSIONAL GAMING SERVICES (PGS) met maatschappelijke zetel te 1300 Waver, Avenue Lavoisier 29.

1.7       De ‘Operator' verwijst naar SA L’ARISTO voor het aanbieden van online Dice. Deze Operator gebruikt het bestaande multiproductenplatform van DERBY en leeft de toepasbare wet na, beschikt over alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien betreffende de spelen die onder het toepassingsveld vallen van haar vergunning.

1.8       De ‘Gebruiker' is een particulier die voor de online kansspelen, aangeboden in de Module Dice, contractueel is verbonden met SA L’ARISTO, en voor het overige contractueel verbonden is met DERBY N.V.

1.9       Een ‘Spelersaccount' is een account van een unieke Gebruiker met als enige doel transacties uit te voeren met betrekking tot de online kansspelen.

1.10    De ‘wettelijk vereiste leeftijd' is de leeftijd die de Gebruiker moet hebben om deel te nemen aan de online kansspelen. In België is de wettelijk vereiste leeftijd 21 jaar of ouder voor de online Dice.

1.11    Het ‘Contract' is de contractuele betrekking tussen de Operator en de Gebruiker, geregeld door de Algemene Gebruiksvoorwaarden zoals bepaald in artikel 1.16.

1.12    De ‘Overheid' is de Belgische overheid.

1.13    De ‘Website' is de website toegankelijk op het internetadres www.diceladbrokes.be

1.14    Een ‘Leverancier van Betaaloplossingen' is een tussenpersoon die de rol van betalingsagent vervult.

1.15    Een ‘Financiële Instelling' staat voor een bank en/of instelling waarvan de activiteit is geregeld door de nationale wetten van toepassing op financiële of gelijkgestelde diensten.

1.16    Door een Spelersaccount te openen aanvaardt de Operator in overeenstemming te zijn met:

a)          huidige algemene voorwaarden en alle bepalingen waarnaar huidige algemene voorwaarden verwijzen;

b)          de regels (‘bijzondere bepalingen' of ‘algemene voorwaarden' over de speciale aanbiedingen voorgesteld door de Operator.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende regels is de rangorde zoals vermeld in voorafgaande paragraaf van toepassing.

Het Contract tussen de Gebruiker en de Operator wordt ook geregeld door:

a.          het ‘beleid inzake vertrouwelijkheid en gegevensbeheer';

b.          het ‘Beleid inzake Bescherming van de Speler' en

c.          het ‘Veiligheidsbeleid'.

Alle regels opgesomd in dit artikel worden samen de ‘Gebruiksvoorwaarden' genoemd.

1.17    De gebruiker beseft dat hij het risico loopt geld te verliezen door in te gaan op het aanbod van kansspelen op de website en erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor zijn eventuele verliezen.

2. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

2.1       De Operator behoudt het recht eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

2.2       De Operator zal alles in zijn werk stellen om de Gebruiker te informeren over elke belangrijke wijziging in de Gebruiksvoorwaarden.

2.3       De Gebruiker dient aandachtig de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te lezen, die vrij op de website kunnen worden geraadpleegd, en op de hoogte te blijven van hun evolutie. In geval hij niet akkoord gaat, kan de Gebruiker onverwijld zijn weigering om gebonden te zijn door deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden te kennen geven en de Operator vragen om zijn Spelersaccount af te sluiten conform artikel 13.2 van de Gebruiksvoorwaarden.

2.4       Elke verbinding met de website door de Gebruiker nadat hij is geïnformeerd over de wijzigingen aangebracht aan de Gebruiksvoorwaarden houdt de aanvaarding in van de aangebrachte wijzigingen.

3. Toegang tot de website en gebruik

3.1      De toegang tot de website is tijdelijk toegelaten en de Operator behoudt het recht elk aspect of elk kenmerk van de website zonder voorafgaande kennisgeving terug te trekken, te schorsen of te wijzigen. De Operator beschikt bovendien over het recht om de toegang tot een deel of het geheel van de website op te schorten wegens redenen van onderhoud.

3.2      De Operator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van de website, ongeacht de reden, het moment of de periode van de onbeschikbaarheid.

 

3.3      De Operator kan naar eigen goeddunken op elk moment het aanbod en de inhoud wijzigen van kansspelen aangeboden op de website (voor zover deze wijzigingen geen gevolg inhouden voor aan de gang zijnde spellen).

 

3.4      De Gebruiker mag de website enkel gebruiken voor persoonlijke en geen commerciële redenen. Hij mag geen toegang verlenen tot de website of hem deels of geheel reproduceren in welke vorm ook, zonder de toestemming van de Operator, met inbegrip van de creatie van links naar de website.

 

3.5      De Gebruiker heeft geen toelating de website te gebruiken voor smadelijke, abusieve, aanstootgevende, onwettelijke, racistische, seksistische en discriminerende redenen of om doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde en/of de openbare zeden.

 

3.6      Het is verboden opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, logische bommen of ander kwaadaardige of technologische schadelijke software binnen te brengen.

 

3.7      Het is de Gebruiker verboden zich op frauduleuze wijze toegang te verschaffen tot de website. De Gebruiker mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks ingaan op een geautomatiseerd verzoek tot toegang tot de website. Het is de Gebruiker bovendien formeel verboden de veiligheidsmaatregelen ingesteld door de Operator op welke manier ook te proberen annuleren of omzeilen. De Gebruiker verbindt zich ertoe de website en alle elementen die ermee verbonden en/of in geïntegreerd zijn, zoals hyperlinks, programma's, databanken, editoriale content, grafische symbolen enz., te gebruiken conform de Gebruiksvoorwaarden en voor het doel van Spellen aangeboden door de Operator.

 

3.8      Het komt de Gebruiker toe alle nodige schikkingen te treffen om toegang te krijgen tot de website. De Operator wordt in geen geval aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van de keuze door de Gebruiker van zijn internetprovider.

 

3.9      Elke poging van de Gebruiker om gebruik te maken van de verboden ondersteuning van software met kunstmatige intelligentie tijdens zijn deelname aan online spellen leidt tot de blokkering van zijn Spelersaccount en tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting, zonder een beroepsmogelijkheid.

 

3.10   De verenigbaarheid van de website met de gebruikte programma's en software door de Gebruiker is in geen geval door de Operator gegarandeerd.

 

3.11   Als de Gebruiker een fout van welke aard ook ontdekt, dient hij zo snel mogelijk contact op te nemen met de ‘klantendienst' van de Operator.

4.          Opening van de Spelersaccount

4.1.      De Gebruiker verklaart dat:

a)      Hij een natuurlijke persoon is;

b)      Hij de wettelijk vereiste leeftijd heeft om kansspelen te spelen in het rechtsgebied waar hij is gedomicilieerd;

c)      De hoedanigheid bezit om contracten met dwingend karakter te sluiten;

d)      Hij niet is uitgesloten om deel te nemen aan kansspelen, niet geregistreerd is in het EPIS-systeem (databank van uitgesloten spelers beheerd door de Kansspelcommissie in België) noch in elke andere soortgelijke databank, en hij niet werd uitgesloten door de Operator;

e)      Het hem niet is verboden een Spelersaccount te openen en deel te nemen aan online kansspelen in zijn rechtsgebied;

f)       Hij alleen handelt voor eigen rekening en niet in naam van iemand anders en/of ten bate van één of meer derden;

g)      Alle persoonlijke gegevens die hij meldt aan de Operator conform artikel 4.5 correct zijn;

h)      Dat de middelen gebruikt om op de website te spelen niet afkomstig zijn van illegale bronnen;

i)        dat hij, wanneer hij deelneemt aan de kansspelen die worden aangeboden op de Website, zich bevindt op Belgisch grondgebied of in een niet-uitgesloten rechtsgebied waarin het niet verboden is om deel te nemen aan Belgische kansspelen

4.2.      De Gebruiker verklaart eveneens dat:

a)              Het hem niet is verboden een spel te plaatsen krachtens de voorwaarden in zijn arbeidsovereenkomst of regels uitgevaardigd door welke vereniging of federatie dan ook, die hij geacht wordt na te leven;

b)              Hij op generlei wijze het spel waarop hij een inzet heeft geplaatst kan beïnvloeden.

4.3.        Als een verklaring vermeld in de artikelen 4.1 en 4.2 vals blijkt, wordt de inschrijving van de Gebruiker geweigerd. Als de Gebruiker reeds is ingeschreven, wordt zijn speelrekening afgesloten en de Operator wordt niet geacht de opbrengsten te betalen waarop de Gebruiker aanspraak had kunnen maken. De Operator behoudt bovendien het recht het geschil te melden aan de KSC, aan de politiediensten of aan elke andere bevoegde overheidsinstantie.

4.4.        Elke Gebruiker mag slechts één Spelersaccount bezitten op de website. De speelrekening is op naam. De Gebruiker kan in geen geval een derde persoon de toelating geven hem, zelfs gratis, te gebruiken. Indien er wordt vastgesteld dat de Gebruiker meerdere Spelersaccounts heeft geopend door de gegevens van derden te gebruiken of door het veiligheidssysteem van de Operator te proberen omzeilen, behoudt de Operator zich recht voor om de duplicaat-account te sluiten evenals de originele Spelersaccount, zonder enige terugbetaling van inzet noch een uitbetaling van de winsten.

4.5.        Bij de opening van een speelrekening moet een aantal persoonlijke gegevens worden meegedeeld (niet-volledige lijst: volledige identiteit, leeftijd, verblijfplaats, identificatienummer in het Rijksregister, beroep, geldig e-mailadres) en de Operator behoudt het recht op elk moment bewijsstukken voor deze informatie op te vragen teneinde de Belgische wetgeving na te leven. Indien de Gebruiker deze opgevraagde documenten niet binnen een redelijke termijn kan voorleggen zal de Spelersaccount worden afgesloten, zonder enige terugbetaling van inzet noch een uitbetaling van de winsten.    

4.6.        De gegevens van de Gebruiker worden behandeld conform het beleid van vertrouwelijkheid en gegevensbeheer' van de Operator. Deze bevat details over het soort gegevens die de Operator inzamelt en over het gebruik dat ervan mag worden gemaakt.

4.7.        De Operator heeft het recht de persoonlijke gegevens die hij bezit, meer bepaald de persoonlijke gegevens en de historiek van de spellen, te delen met reglementerende instanties, sportorganisaties of andere, met inbegrip van de politie, in het kader van een onderzoek naar fraude, witwassen van geld of problemen van integriteit van de sport en om zijn wettelijke verplichtingen na te komen. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker kunnen eveneens worden overgemaakt, op gepseudonimiseerde of geanonimiseerde wijze, aan wetenschappelijke onderzoeksinstellingen.

4.8.        De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het gebruik van de website is verboden voor personen die de wettelijk vereiste leeftijd niet hebben bereikt en dat hij niemand die de wettelijk vereiste leeftijd niet heeft bereikt, zal helpen om de opening van een speelrekening te vragen en/of een speelrekening te gebruiken. Indien dergelijke situatie wordt vastgesteld zal de Spelersaccount onmiddellijk afgesloten worden zonder enige terugbetaling van inzet noch een uitbetaling van de winsten.

4.9.        Als blijkt dat de Gebruiker niet de wettelijk vereiste leeftijd heeft om deel te nemen aan kansspelen in het rechtsgebied waar hij aanwezig is, wordt zijn inzet terugbetaald, maar de Operator wordt niet geacht de opbrengsten uit te betalen waarop hij aanspraak zou kunnen maken.

4.10.       Als de leeftijd van de Gebruiker niet met zekerheid kan worden geverifieerd, kan de Operator de Gebruiker verhinderen om middelen van zijn Spelersaccount te halen en/of om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen of de totaliteit van de website.

5.          Gereglementeerde rechtsgebieden

5.1.        In bepaalde rechtsgebieden bestaan wettelijke restricties voor de opening van Spelersaccounts en online kansspelen geplaatst door personen gedomicilieerd buiten het Belgische grondgebied. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de wetten betreffende de kansspelen toepasbaar in zijn rechtsgebied alvorens hij zich op de website inschrijft. Klik  hier

5.2.        Er kan geen winst worden uitbetaald of afname worden uitgevoerd, als de Gebruiker zich in een rechtsgebied bevindt waar online kansspelen onwettelijk zijn.

5.3.        De beschikbaarheid van de website vormt geen aanbieding, geen verzoek of geen uitnodiging vanwege de Operator om zijn diensten te gebruiken vanuit een rechtsgebied waar dergelijke activiteiten als onwettelijk worden beschouwd. De Operator zal geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk op de wetten van het rechtsgebied van de Gebruiker voortvloeiend uit het gebruik van de website.

5.4.         Indien de Operator vaststelt dat er een verbinding tot stand werd gebracht vanuit een uitgesloten rechtsgebied zal de Spelersaccount onmiddellijk bevroren worden. De Gebruiker kan contact opnemen met help@ladbrokes.be teneinde zijn Spelersaccount te heropenen indien hij het bewijs kan voorleggen dat hij zich opnieuw op Belgisch grondgebied of in een niet-uitgesloten gebied bevindt.

6.          Beheer van de Spelersaccount

6.1.      De Gebruiker moet zich ervan vergewissen dat alle gegevens gemeld bij de opening van zijn Spelersaccount (met inbegrip, maar niet beperkend, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres) op elk moment correct en up-to-date zijn. De Gebruiker kan op elk moment toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens van zijn Spelersaccount en ze op de website wijzigen.

6.2.      De Operator behoudt het recht de speelrekening op te schorten of af te sluiten als de gegevens geleverd door de Gebruiker bij de aanmaak van de speelrekening, meer bepaald de identificatie en de veiligheidsvragen, kwetsend of ongepast zouden zijn.

6.3.      Als de Gebruiker zijn identificatie en/of paswoord verliest of vergeet, of indien hij vreest dat het aan een derde werd bekendgemaakt, moet hij meteen contact opnemen met de Operator om een nieuw paswoord te verkrijgen. Deze nieuwe gegevens worden hem via e-mail doorgestuurd.

6.4.      De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de operaties uitgevoerd vanaf de speelrekening. Als een derde toegang verwerft tot de speelrekening (al dan niet met de toelating van de Gebruiker) draagt de Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor zijn acties en vergoedt hij de Operator alle kosten, klachten of schade voortvloeiend uit het gebruik van of de toegang tot de speelrekening door een derde. De Gebruiker dient de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde zijn Spelersaccount te beschermen.

6.5.      Het bedrag van de spellen kan nooit de beschikbare som op de speelrekening overschrijden.

6.6.      De Gebruiker begrijpt dat de middelen gedeponeerd op de speelrekening geen intresten opleveren en dat de Operator geen financiële instelling is. 

6.7.      Een Gebruiker die, ondanks het veiligheidssysteem, er in slaagt om meerdere Spelersaccounts te creëren, zal zich zijn winsten van de bijkomende Spelersaccounts niet uitbetaald zien. Daarenboven behoudt de Operator zich het recht voor de duplicaat Spelersaccount(s), evenals de originele Spelersaccount te sluiten. De Operator is niet gehouden de inzetten terug te betalen noch de winsten van de onrechtmatige Spelersaccounts uit te betalen. 

7.          Storting en afname van middelen

7.1.        De identiteitsdocumenten die de Operator nodig heeft teneinde uitbetaling toe te laten zijn de volgende: een identiteitsbewijs, afgeleverd door een bevoegde administratieve overheid (identiteitskaart of paspoort) met een foto, evenals een bewijs van verblijf in België of een niet-uitgesloten rechtsgebied (bijvoorbeeld een telefoonfactuur of elektriciteitsfactuur die niet ouder is dan 2 maand) indien u niet de Belgische nationaliteit heeft. Indien deze documenten niet kunnen worden voorgelegd, zal er geen enkele uitbetaling kunnen plaatsvinden. Ingeval van twijfel over de identiteit van de Gebruiker, behoudt de Operator zich het recht voor om alle andere informatie of documenten op te vragen die nodig geacht worden om de afname te valideren.

7.2.        De Operator behoudt het recht op elk moment de beschikbare betaalwijzen om de speelrekening te spijzen te wijzigen.

7.3.        Ongeacht de gebruikte betaalwijze, worden geen kosten aangerekend door de Operator aan de Gebruiker bij het bevoorraden van zijn speelrekening. De Gebruiker moet verifiëren of de kosten worden gedragen door de financiële instelling of de leverancier van Betaaloplossingen op wie die een beroep doet.  Enkel de door de Belgische wetgever toegelaten betaalmethodes zijn beschikbaar op de Website.

7.4.        Er worden geen kosten aangerekend door de Operator aan de Gebruiker die zijn opbrengsten afhaalt via een bankoverschrijving op een Belgische rekening. Teneinde zich te conformeren aan de Belgische wetgeving voert de Operator geen overschrijvingen naar niet-Belgische rekeningen uit.

7.5.        De speelrekening kan geen dienst doen als bankservice en de stortingen kunnen enkel gebruikt worden om mee te doen aan het aanbod van kansspelen aangeboden op de website. Als volgens de inschatting van de Operator er een vermoeden van inbreuk bestaat (bijvoorbeeld als een gedeponeerd bedrag niet in voldoende mate werd aangewend voor het spel en de Gebruiker een verzoek doet tot afname met betrekking tot het gedeponeerd bedrag), behoudt de Operator het recht de respectievelijke stortingen deels of geheel te annuleren, het gedeponeerd bedrag terug te betalen, alle kosten in mindering te brengen die zijn kunnen ontstaan in verband met de operatie en de speelrekening voor onbepaalde tijd af te sluiten. Conform de regels betreffende de bestrijding van witwassen van geld kan er bovendien een verslag naar de overheidsinstanties worden gestuurd. 

7.6.        De Operator behoudt het recht naar eigen goeddunken en zonder wettiging een wijze van storten of afname die wordt voorgesteld te weigeren en dit zelfs als het voordien in het geval van de Gebruiker of van dat van andere klanten al aanvaard is geweest. 

7.7.        De krediettransfer kan enkel worden uitgevoerd als een geldig afschrift van de identiteitskaart en van goede kwaliteit en een kopie van de IBAN werden verstuurd naar de Operator en door hem werden gevalideerd. De Operator behoudt het recht elke andere informatie of elk document op te vragen dat nodig wordt geacht om de opname van opbrengsten te valideren.

7.8.        Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 25 oktober 2018 betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten, is de maximum stortingslimiet vastgelegd op 500€ per week vanaf 1 juni 2019.

Iedere Gebruiker die een lagere stortingslimiet wenst, kan dit aanvragen door zijn stortingslimiet aan te passen in zijn Spelersaccount.

Iedere Gebruiker die zijn limiet wenst te verhogen kan dit doen door dit aan te passen in zijn Spelersaccount. De Operator zal deze wens communiceren naar de Kansspelcommissie, die hierop zal antwoorden binnen de drie dagen. Indien de Kansspelcommissie de verhoging weigert, zal de Operator niet in staat zijn een gunstig gevolg te geven aan het verzoek van de Gebruiker.

7.9.        Iedere eventuele terugbetaling naar aanleiding van het niet-respect van de algemene voorwaarden of naar aanleiding van de sluiting van een Spelersaccount kan slechts uitgevoerd worden na verificatie van de identiteit van de betrokken persoon en het verzenden van een bewijs dat aantoont dat de bankrekening, Paypal-account of een andere betaalmethode wel degelijk aan die persoon toebehoort. De bankoverschrijvingen gebeuren enkel naar Belgische bankrekeningen.

8.          Uitbetaling van de winsten

8.1.      Het rendement van een inzet op online kansspelen wordt toegevoegd aan het saldo van de speelrekening
            zodra het spel werd gewonnen. Deze som blijft op de speelrekening staan tenzij de Gebruiker een
            uitbetaling vraagt. Wanneer de speelrekening op nul staat, zal de Gebruiker de rekening moeten spijzen
            alvorens een nieuw spel te kunnen aangaan.

8.2.      De Gebruiker zal indien de wetten van zijn rechtsgebied het vereisen, zijn winsten en verliezen aangeven.

8.3.      Tenzij bij wet anders bepaald, zal de Operator de nettowinsten van de Gebruiker op de speelrekening
              storten.

9.          De inzet

9.1.            De Gebruiker beslist zelf welke spellen hij wil aangaan. Wanneer de Gebruiker speelt, verklaart hij door de Operator niet te zijn beïnvloed omtrent het voorwerp van het spel.

9.2.            De Operator behoudt zich het recht voor een deel of de gehele inzet te weigeren zonder zich daarvoor te moeten rechtvaardigen.

9.3.            Zodra de Gebruiker ingezet heeft en hij de bevestiging ontving dat zijn inzet werd aanvaard, kan hij deze niet meer annuleren.

9.4.            De Operator behoudt zich het recht voor alle fouten in de spellen recht te zetten en incorrecte spellen te annuleren zelfs al zijn ze reeds geregistreerd door het systeem. De Operator zal in dit geval de inzetten, gelinkt aan deze spellen, terugbetalen aan de Gebruiker.

9.5.            De Gebruiker zal zich ervan vergewissen dat de gegevens van al zijn transacties correct zijn. Hij kan alle op de website gespeelde spellen raadplegen in de rubriek "Historiek van je account".

10.       Maximale uitbetaling

De totale maximale uitbetaling per dag voor iedere inzet voor Dice, geplaatst op de website, bedraagt 250 000€. De maximale uitbetaling kan variëren afhankelijk van de limiet die werd geïntegreerd in het spel.

11.       Tijdelijke sluiting van de Spelersaccount - Zelfuitsluiting

11.1.           De Operator stelt de opties tijdelijke sluiting en zelfuitsluiting ter beschikking van die Gebruikers die de  indruk hebben de controle over het spel te verliezen en hulp nodig hebben om af te haken.

 

11.2.           Door de optie “tijdelijke sluiting” te kiezen in zijn Spelersaccount (tab “Verantwoord Spel”), zal de Operator de toegang gedurende een door de Gebruiker vastgestelde periode tot de Spelersaccount weigeren.

11.3.           Door de optie “zelfuitsluiting” te kiezen in zijn Spelersaccount (tab “Verantwoord Spel”), zal de Operator de toegang tot de Spelersaccount gedurende een periode van minstens zes maanden weigeren. De Spelersaccount die gebruik maakt van een zelfuitsluiting kan in geen geval geheractiveerd worden voor het einde van de periode van zelfuitsluiting. Aan het einde van deze periode kan de Gebruiker de heropening van zijn Spelersaccount aanvragen via de “Klantendienst”.

11.4.           Zowel de tijdelijke sluiting als de zelfuitsluiting zijn een verbintenis die Operator en Gebruiker aangaan. Tijdens de uitsluitingsperiode zal de Gebruiker niet op één of andere manier en bijvoorbeeld door de identiteit van iemand anders te gebruiken, pogen een andere account te openen.

11.5.           De Operator kan niet aansprakelijk worden gesteld omdat de Gebruiker omwille van zijn zelfuitsluiting niet meer kan spelen op de website.

12.       De Spelersaccount corrigeren

12.1.    Wanneer de Operator op de speelrekening een som stort die groter is dan het bedrag waarop de Gebruiker recht heeft (bijvoorbeeld in het geval van een fout in het spel), dan heeft de Operator het recht het saldo van de speelrekening aan te passen. Indien de Gebruiker ondertussen het bedrag al opnam, zal hij zodra het hem gevraagd wordt, de onterecht verkregen som terugstorten. Indien de Gebruiker weigert deze som terug te betalen, behoudt de Operator zich het recht voor deze som in mindering te brengen van de volgende storting.

12.2.    Wanneer er zich een fout heeft voorgedaan, heeft de Operator het recht de speelrekening aan te passen zodat de correcte informatie wordt weergegeven.

13.       Een speelrekening afsluiten

13.1.    De Operator behoudt zich het recht voor op elk moment een speelrekening te kunnen afsluiten en dit onder andere in volgende gevallen:

a.      Wanneer de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet werden nageleefd;

b.      Wanneer de Gebruiker zich schuldig heeft gemaakt aan fraude (bijvoorbeeld: identiteitsfraude teneinde een Spelersaccount of meerdere Spelersaccounts te creëren en de verplichte spelersregistratie te omzeilen, het aanmaken van meerdere Spelersaccounts om te kunnen genieten van promoties, samenzwering, het gebruik van een VPN teneinde de territoriale restricties te omzeilen, …)  verdacht wordt van illegale activiteiten of piraterij of wanneer de Gebruiker probeerde de website op een onwettige manier te gebruiken;

c.      Wanneer de Gebruiker een frauduleuze betaling deed, waarbij hij onder meer, een gestolen kaart gebruikte of geld probeerde wit te wassen.

d.      Wanneer de Gebruiker meermaals gebruik maakt van een fout in het systeem

13.2.    De Gebruiker kan op elk moment beslissen zijn speelrekening af te sluiten. Hij zal de Operator hiervan op de hoogte brengen via mail, fax of brief (informatie in de rubriek "Contacteer ons" van de Website). In dat geval zullen de bedragen die nog op de speelrekening staan aan de Gebruiker worden gestort. In het kader van de Belgische wetgeving kunnen de stortingen die nog niet 100% gespeeld zijn, niet worden terugbetaald.

13.3.    Indien de Gebruiker 12 opeenvolgende maanden zijn speelrekening niet gebruikt om deel te nemen aan kansspelen voorgesteld door de website, zal die Spelersaccount zonder voorafgaande kennisgeving worden gedesactiveerd ("Inactieve Spelersaccount"). 

13.4.    De Operator behoudt het recht inactieve Spelersaccounts die 6 opeenvolgende maanden een saldo vertonen dat op nul staat, af te sluiten.

13.5.    Indien de Gebruiker, waarvan de Spelersaccount werd afgesloten, geen contact opneemt met de Operator binnen de 9 maanden volgend op de afsluiting van zijn Spelersaccount teneinde de fondsen die nog beschikbaar zijn op de Spelersaccount te recupereren, wordt zijn Spelersaccount definitief afgesloten en zullen de fondsen die nog op de Spelersaccount staan definitief verworven zijn door de Operator. 

13.6.  De Operator kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van de sluiting van een Spelersaccount en het einde van de activiteit van de Gebruiker op de Website.

13.7.   Wanneer een speelrekening is afgesloten, erkent de Speler dat zijn recht om de website te gebruiken onmiddellijk wordt ingetrokken.

14.       Geen garanties

14.1.    De Operator benut al zijn bevoegdheden om de website voortdurend te optimaliseren. Alle garanties of impliciete voorwaarden inzake kwaliteit, gebruiksgeschiktheid, relevantie of volledigheid zijn hierbij en voor zover de wet het toestaat, uitgesloten.

14.2.    De Operator waarborgt niet dat de website:

a.      Zal voldoen aan de eisen van de Gebruiker;

b.      Ononderbroken beschikbaar zal zijn;

c.      Op elk ogenblik geschikt, beveiligd of vrij van fouten zal zijn.

14.3.   De Operator waarborgt niet dat gebreken wanneer ze zich voordoen, zullen verholpen worden of dat de website of de server die hem beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of bugs.

15.       Intellectuele eigendomsrechten

15.1.    De Operator geniet bescherming van alle intellectuele creaties die afkomstig zijn van de website en zich  erop bevinden. Deze bescherming breidt zich uit tot alles wat op de website staat, m.a.w. de ‘gegevens' (of Data) zoals de inhoud, de gegevens, hyperlinks, citaten, slogans, vermeldingen, gegevensbanken, grafieken, statistieken, foto's, afbeeldingen, portretten, illustraties, tekeningen, logo's, beeldmerken, woordmerken, geluid, films, animatiereeksen, reproducties, ideeën, concepten, patenten, enz. De Operator beheert de rechten inzake de gegevens. De gegevens behoren tot de eigendom van de Operator tenzij deze laatste er uitdrukkelijk afstand van doet. De Operator mag op elk ogenblik en eenzijdig beslissen de gegevens te (laten) wijzigen of te verwijderen. Een dergelijke handeling is geenszins een fout en kan evenmin als een precedent worden beschouwd. De Operator kan voor wat betreft de wijziging, het verwijderen of het gebruik van de gegevens beslissen de situatie geval per geval te beoordelen. De Gebruiker beschikt enkel over een zuivere gebruikslicentie van de gegevens (Data) in het kader van een normaal gebruik van de Website. De Gebruiker mag de gegevens niet voor andere doeleinden kopiëren, verspreiden, aanpassen, transformeren, vertalen, enz. tenzij de Operator, en in voorkomend geval, de oorspronkelijke titularis van de intellectuele eigendomsrechten er uitdrukkelijk de toestemming toe gaf. Hij mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geen hyperlink plaatsen die naar de Website doorverwijst, noch een ‘dieplink' (een internetsite inpassen in een andere internetsite). De Gebruiker behoedt en vergoedt de Operator voor alle overtredingen van de rechten van deze laatste of derden die hij zou begaan of in voorkomend geval, zou ingeven (bijvoorbeeld auteursrechten, verwant recht, rechten inzake gegevensbanken, patentenrecht, de rechten van de afgebeelde persoon om de verspreiding van zijn portret te verbieden, …). 

15.2.    Elke vermeende poging om op ongeoorloofde wijze de website, het netwerk, de gegevensbanken, de gegevens, de software en/ of de hardware, te beschadigen, te misbruiken of te verwoesten kan het voorwerp uitmaken van een klacht bij de bevoegde instanties en justitie (politie, parket,…) waarbij de Operator zich burgerlijke partij stelt.

16.       Links van de Website

16.1.  De links die op de website verwijzen naar andere sites of bronnen voorgesteld door derden, zijn louter informatief. De Operator kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites of bronnen en is niet verantwoordelijk voor het verlies of schade die zich voordoen bij gebruik van deze sites. De Operator is niet verantwoordelijk voor de informatie die deze sites over de Gebruiker kunnen opslaan.

16.2.   Een link op de website betekent geenszins dat goedkeuring wordt gegeven om deze link, het bedrijf of de organisatie die de website waar de link naar verwijst, beheert noch de inhoud achter deze link te gebruiken.

17.       Inhoud op de Website downloaden

17.1.   Voor sommige kansspelen op de website kan de Gebruiker zijn eigen inhoud gebruiken (‘Gebruikerscontent'). De Gebruiker blijft eigenaar van zijn content en erkent er ook verantwoordelijk voor te zijn. De Operator keurt geen enkele Gebruikerscontent goed en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid inzake de Gebruikerscontent af.

17.2.    De Gebruiker garandeert en verklaart dat de Gebruikerscontent:

a.        Een origineel werk is dat hij creëerde of waarvoor hij de toestemming kreeg van de eigenaar;

b.        Geen inbreuk is op welk intellectuele eigendomsrecht ook noch op de vertrouwelijkheid van derden, waar deze zich ook bevinden;

c.        Geen informatie of verklaringen bevat die minachtend, aanvallend, onfatsoenlijk, ongeschikt of beledigend zijn;

d.        Geen virus, Trojaans paard noch kwaadaardige codes bevat die de Website, de software, de gegevens of het materiaal dat eigendom is van de Operator of dat hij exploiteert, kunnen uitschakelen, verstoren, beschadigen of schaden; en

e.        Voldoet aan alle toepasselijke wetten en reglementeringen, onder meer de wetten inzake de bescherming van de gegevens en de vertrouwelijkheid.

17.3.   De Operator behoudt het recht (zonder dat dit een verplichting is) op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, te beslissen of de Gebruikerscontent overeenstemt met de Gebruiksvoorwaarden en de speelrekening af te sluiten en/of de Gebruikerscontent op de website te verbieden.

18.       Informaticastoringen

18.1.    De Operator is niet verantwoordelijk wanneer een spel voor welke reden ook, niet werd geplaatst (niet-exhaustieve lijst van voorbeelden: de website is onderbroken, de computer werkt niet goed, de communicatiediensten zijn gestoord of er zijn problemen met de internetverbinding). Het saldo van de speelrekening is het saldo dat op elk ogenblik geregistreerd staat op de server van de Operator.

18.2.    Het saldo dat op de server verschijnt wanneer de Gebruiker zich terug aanmeldt op de website na een onderbreking, houdt rekening met de resultaten van het laatste spel vóór de onderbreking voor zover hij correct werd gevalideerd vóór de onderbreking en de uitslag van het spel gekend is.

19.       Niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden

19.1.    De Gebruiker verbindt zich ertoe zodra het hem wordt gevraagd, de Operator te vergoeden voor verliezen, uitgaven, schade, klachten, aansprakelijkheid en kosten, met inbegrip van de gerechtskosten die het gevolg zijn van het feit dat de Gebruiker naliet de Gebruiksvoorwaarden na te leven.

19.2     Het niet naleven van de Gebruikersvoorwaarden kan leiden tot een tijdelijke of definitieve sluiting van de Spelersaccount. De Operator behoudt zich het recht voor te beslissen welke sluiting zij toepast in welke gevallen.

20.       Aansprakelijkheidsgrens

20.1.    De Gebruiker erkent dat hij de website op eigen risico gebruikt. De Operator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld wanneer de Gebruiker of derden door het gebruik van de website of de inhoud waar hij naar doorverwijst, verlies en/ of schade leden, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks (onder meer gederfde winst of een gemiste kans).

20.2.    De Operator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld wanneer de Gebruiker of derden content of materiaal  downloadden of gebruikten van de website en hierdoor verlies en/ of schade leden, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks (onder meer gederfde winst of een gemiste kans),

20.3.    De Operator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld wanneer de Gebruiker of derden verlies en/of schade leden, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks (onder meer gederfde winst of een gemiste kans) omdat de website werd gewijzigd, geschorst of onderbroken of omdat een internetstoring het verloop en/of de werking van een door de website voorgesteld kansspel verstoorde. De Operator is evenmin verantwoordelijk voor een gebrekkig ontvangsttoestel of gebrekkige communicatielijnen noch voor technische storingen of fouten in hardware of software van alle aard die de Gebruiker beletten deel te nemen aan een op de website voorgesteld kansspel (niet-exhaustieve lijst).

20.4.    De Operator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld wanneer eender wie de website of de inhoud erop kwaadwillig gebruikt en de Gebruiker of derden hierdoor verlies en/of schade leden, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks (onder meer gederfde winst of een gemiste kans).

20.5.    De Operator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld wanneer de Gebruiker of derden verlies en/of schade leden, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks (onder meer gederfde winst of een gemiste kans) omdat de gebruiksvoorwaarden niet werden nageleefd voor redenen die redelijkerwijs buiten de controle van de Operator vallen, met inbegrip van overmacht (of omstandigheden of situaties die een persoon redelijkerwijs niet in de hand heeft en een vertraging of fout veroorzaken in de uitvoering zoals brand, blikseminslag, oorlog, overstromingen, stakingen, sabotage, de weersomstandigheden of handelingen die uitgaan van een overheid), specifieke internetproblemen, computerstoringen, netwerkstoringen, telecommunicatiestoringen of stroomonderbrekingen.

21.       Fraude

21.1.    De Operator behoudt zich het recht voor de Gebruiker die deelnam aan oneerlijke, bedrieglijke of onwettige activiteiten of aan een witwasoperatie te vervolgen en de informatie mee te delen aan de autoriteiten. De Operator behoudt het recht niet uit te betalen wanneer de Gebruiker ervan verdacht wordt deel te hebben genomen aan dergelijke praktijken.

21.2.    De Gebruiker verbindt zich ertoe zodra het hem gevraagd wordt alle kosten, lasten of verliezen te vergoeden die de Operator moet dragen (met inbegrip van alle rechtstreekse of onrechtstreekse verliezen, gederfde winst of slechte reputatie) omdat de Gebruiker deelnam aan een bedrieglijke, oneerlijke of illegale activiteit.

22.       Conflicten

22.1.    De Gebruiker die klachten heeft over de kansspelen of de uitbetaling van de winsten, contacteert de "Klantendienst".

22.2.    Wanneer de Gebruiker niet tevreden is met het antwoord op zijn vraag of klacht, kan hij zich via mail (info@gamingcommission.be) of brief (Kantersteen 47, 1000 Brussel) wenden tot de Kansspelcommissie met vermelding van minstens zijn naam, voornaam en geboortedatum. 

23.       Weigering van betaling en aansprakelijkheidsvergoeding

23.1.    De Operator behoudt het recht zonder voorafgaande kennisgeving, niet uit te betalen en spellen nietig te verklaren wanneer hij bewijzen heeft dat:

a)      Getwijfeld wordt aan de integriteit van het spel;

b)      De Gebruiker niet de wettelijk vereiste leeftijd had toen hij inzette;

c)      De wetten van het rechtsgebied van de Gebruiker op het ogenblik van het spel online kansspelen verbieden;

d)      De Gebruiker artikel 4.2 van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleefde;

e)      De Operator noch de identiteit noch het adres van de Gebruiker kon natrekken.

f)       De Operator misbruik of enige vorm van fraude heeft vastgesteld in hoofde van de Gebruiker

23.2.    Indien, om welke reden dan ook, de Gebruiker de Operator geld schuldig is, heeft deze laatste het recht deze som af te halen van de bedragen beschikbaar op de Spelersaccount.

24.       Ongeldigheid van de gebruiksvoorwaarden

24.1.    Indien één of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar worden geacht voor welke reden dan ook, zullen ze gewijzigd worden met als enig doel ze in de mate van het mogelijke uitvoerbaar te maken.

24.2.    Indien één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig worden verklaard, behouden de andere artikels hun uitvoerbaarheid.

25.       Afstand

Indien de Operator krachtens deze gebruiksvoorwaarden verzuimt zijn rechten te laten gelden of te laat, betekent dit geenszins dat hij afstand doet van zijn rechten. De eenmalige of gedeeltelijke uitoefening van een recht belet evenmin de uitoefening van deze rechten of eender welk ander recht in de toekomst.

26.       Overdracht van rechten

26.1.    De Gebruiker mag zijn rechten en/of verplichtingen krachtens de Gebruiksvoorwaarden niet toekennen of overdragen noch erover beschikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Operator.

26.2.    De Operator mag zijn rechten krachtens deze gebruiksvoorwaarden toekennen of overdragen aan elke andere juridische entiteit in welk land dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker en onder voorbehoud van de controle van de Kansspelcommissie.

27.       Uw persoonlijke gegevens

27.1 Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacybeleid, dat volledig uiteen wordt gezet in het Privacybeleid. Wij behouden het recht voor om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

27.2 Wij behouden echter het recht voor om u te vragen om aanvullende gegevens die niet worden vermeld in het Privacybeleid. De Gebruiker zal geïnformeerd worden over de redenen waarom deze aanvullende gegevens noodzakelijk zijn.

27.3 Wij behouden verder het recht voor om bepaalde gegevens in bepaalde omstandigheden openbaar te maken aan de relevante autoriteiten indien dat wordt vereist door de wet, een arm van de staat of een regelgevende instantie. Krachtens de bepalingen van het privacybeleid geldt dit recht om persoonlijke gegevens openbaar te maken aan instanties of autoriteiten die als doel hebben het onderzoeken van witwassen, fraude en andere criminele activiteiten voor zover de wet dit vereist.

28. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

28.1.   Alle uitvoeringen, interpretaties of andere kwesties die verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

28.2.   De Brusselse rechtbanken zijn bevoegd maar de Operator behoudt zich het recht voor de Gebruiker voor de rechtbank van de woonplaats van de Gebruiker te dagen.

29. Originele versie

Ingeval van discordantie tussen de Franstalige, Nederlandstalige en Engelstalige versie, is de Franstalige versie de originele versie en zal deze voorrang hebben.